ATENCIÓ !! Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers.

Les cookies són d'anàlisi i medició per millorar els nostres serveis. Si continua navegant vol dir que accepta el seu ús. Per més informació Saber més

Acceptar

 

Avís Legal
Titular de la web i dades de contacte
 www.escolaeduca.org, és un domini d’Internet titularitat de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS en endavant EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS
C/ BUENOS AIRES 12-14, 08902-L'Hospitalet de Llobregat
EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS, està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 26966
Pot posar-se en contacte amb nosaltres:
 
Condicions d’ús de www.escolaeduca.org
Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS i demés usuaris d’Internet. Pel mer ús d’aquesta pàgina web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.
EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a la web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document.
La prestació del servei d’aquesta pàgina web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Limitació de responsabilitat
El contingut d’aquesta pàgina web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.
L’usuari exonera a EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware utilitzats per a la navegació.
Donada la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d’hipervincle (enllaç), és possible que aquesta web inclogui enllaços a altres pàgines web. EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres facilitats en aquesta web.
Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat d’aquesta pàgina web: text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es trobi protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial, sense perjudici d’altres possibles proteccions. Tret que no s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.
L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en concret, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i demés dades identificatives dels drets de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o mecanismes d’informació que poguessin ser inclosos en els continguts. Tanmateix, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venta directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la citada informació.
www.escolaeduca.org és un domini registrat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS, no pot ser utilitzat, tret amb autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS de manera que pugui provocar confusió entre els nostres clients o descrèdit de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS
Aportacions dels usuaris
Tret d’acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l’autorització per a incorporar tals continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o d’altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació de la web per part dels seus propietaris.
Política per enllaçar a aquesta web
Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destí a la pàgina web de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS haurà d’atenir-se a les següents condicions:
 • Ha de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament.
 • Només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la pàgina web.
 • L’enllaç ha de ser total i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat d’autorització expressa i per escrit de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS incloure’l com part de la seva web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present lloc.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que en ella s’ofereixen.
 • L’enllaç (tret d’aquells signes que formen part del mateix enllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS
 • Sota cap circumstància, EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitza l’enllaç, ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.
Navegació, accessibilitat i seguretat
Consells de seguretat en l’ús d’Internet
Amb l’objectiu d’incrementar la seva seguretat en l’ús d’Internet, li oferim les següents recomanacions:
 • No obri missatges de correu electrònic d’origen desconegut, i tampoc els arxius adjunts que incloguin, ja que poden contenir virus i altres programes malintencionats.
 • Molts programes de correu disposen de mòduls per a l’eliminació automàtica de correu electrònic no desitjat (SPAM).
 • Instal·li un programa antivirus i mantingui’l actualitzat constantment.
 • No faciliti les seves dades personals si no es tracta d’una pàgina web de confiança. Les dades financeres (targeta de crèdit, etc) només s’han de proporcionar en pàgines web segures (protocol http).
 • No utilitzi contrasenyes fàcils d’endevinar. No reutilitzi la mateixa contrasenya en diferents pàgines. No guardi les contrasenyes escrites en documents del seu ordinador.
 • Verifiqui periòdicament que el seu sistema operatiu està actualitzat contra les últimes vulnerabilitats detectades.
 • Mantingui sempre actualitzat el seu software d’Internet (navegador, correu electrònic, clients de missatgeria).
 • Instal·li un software tallafocs per impedir atacs al seu ordinador (alguns sistemes operatius inclouen tallafocs de manera gratuïta).
Realitzi, de manera periòdica, còpia de seguretat en suport extern (diskette, CD, pen drive, etc) dels documents importants del seu ordinador.
Política de privacitat i protecció de dades
Dades sol·licitades
Per accedir a alguns dels espais de la web serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquests tractaments o fitxers seran inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS.
El responsable del fitxer (EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS) es compromet a complir l’obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer.
Dret d’accés
El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades en la base de dades de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS en la direcció C/ BUENOS AIRES 12-14, 08902-L'Hospitalet de Llobregat o en el e-mail   adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades.
Objectius de la recollida de dades
Quan es sol·liciti emplenar un formulari en el que es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i direcció del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.
Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el supòsit de que no desitgin rebre la mencionada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a  en qualsevol moment.
Veracitat de les dades
L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actuals. En el supòsit que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té el consentiment exprés d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per a realitzar el tractament descrit.
L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona degut al fet d’emplenar el formulari con dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.
Mesures de seguretat
EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS i els seus cessionaris han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; no obstant, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. Per aquesta raó aconsellem consultar l’apartat Recomanacions d’ús d’Internet.
Presència de “cookies”
Aquesta web utilitza “cookies” quan un usuari navega per la web. Els “cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. Els “cookies” d’aquesta web no són invasius ni nocius, i no contenen dades de caràcter personal. En tot cas, es pot desactivar la utilització de “cookies” seguint les instruccions del seu navegador.
Google Analytics
La nostra pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de la web cedit per Google, Inc. Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i donant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan els abans anomenats, tercers, processin la informació, per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de la que disposi Google.
Pot vostè refusar el tractament de les dades o la informació refusant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d'aquest website. Al utilitzar aquest website, Vosté consenteix el tractament de la informació sobre Vosté per part de Google en la forma i per als fins anteriorment indicats.
 
Com desactivar o eliminar cookies
Es pot permetre bloquejar o eliminar les cookies instal.lades del seu ordinador mitjançant la configuració de les opcions del navegador que té instal.lat. A continuació es mostren els passos a segur per desactivar o eliminar les cookies en els principals navegadors:
Per tal de configurar els permisos relacionats amb les cookies instal.lades al navegador Google Chome caldrà:
1)      Clicar el menú situat a la barra “eines”
2)      Sel.leccionar “Configuració”
3)      Clicar “Mostrar opcions avançades”
4)      A la secció “Privacitat”, clicar al botó “Configuració del contingut”.
5)      A la secció de “cookes” es poden configura les següents opcions.
Per més informació sobre les cookies instal.lades a Google Chrome, podeu clicar al següent enllaç
Per tal de configurar els permisos relacionats amb les cookies instal.lades al navegador Mozilla Firefox caldrà:
1)      Clicar el menú situat a la barra “eines”
2)      Sel.leccionar “Opcions”
3)      Seleccionar el panell “Privacitat”
4)      A continuació, es podrà elegir una “utilitzar configuració personalitzada per l’historial”.
Per més informació sobre les cookies instal.lades a Mozilla Firefox, podeu clicar al següent enllaç
Per tal de configurar els permisos relacionats amb les cookies instal.lades al navegador Microsoft Internet Explorer caldrà:
1)      Clicar el menú situat a la barra “eines”
2)      Sel.leccionar “Seguretat” i utilitzar l’opció “eliminar l’historial d’exploració” per eliminar les cookies. Activar la casella “cookies” i a continuació clicar sobre “eliminar”.
3)      Seleccionar la pestanya “Seguretat” i accedir a “configuración”. Moure el control deslliçant totalment cap a dalt per bloquejar totes les cookies o totalmente cap abaix per perpetre totes les cookies. Després d’això, clicar “aceptar”.
Per més informació sobre les cookies instal.lades a Microsoft Internet Explorer, podeu clicar al següent enllaç.
ATENCIÓ: En cas de bloquear les cookies del seu navegador és possible que determinats serveis o funcionalitats d ela pàgina web no es trobin disponibles. 

 

 

Atenció: ja podeu venir a buscar els carnets de la convocatòria de gener del 2016. Us recordem que si voleu que us l'enviem per correu postal heu de contactar amb l'escola. El nostre horari és dll, dc i dv de 9 a 14 hores i dm i dj de 12 a 14 i de 16 a 18 hores.

PROPERS CURSOS

A continuació teniu un llistat dels cursos, tallers, monogràfics, formació online, formació continuada al professorat, ... que comencem properament. Per ampliar informació només cal que cliquis al símbol més o al títol de la formació que més t'interessi. Si voleu veure informació més àmplia, podeu anar al menú "cursos" de la part superior.

ATENCIÓ: si et matricules a 2 dels nostres monogràfics presencials tindràs un 10% de descompte del total dels 2 cursos, i si et matricules als 3, un 15%.

ATENCIÓ: Recorda que si et matricules de més d'un curs alhora (dels reconeguts per ensenyament), et beneficiaràs de descomptes, desplega els paquets i veuràs. Pots fer-ho fins un màxim de 5 cursos que et sortiria cada curs per 40€ el curs.

PERFIL ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (ENSENYAMENT): si estàs buscant completar el teu perfil amb formació i vols saber si algun dels nostres cursos és vàlid, fes clic a DIVERSITAT.

Cursos monitors/es de lleure

Monitor Maig (matins) Mataró

Monitors/es Maig (matins) a Mataró

monitors maig matins


Lloc: Associació SUMA'T al LLeure. Ronda Prim 67-69, baixos 3. MATARÓ 08302.

Preu: 210€

Inscriu-te

Llegir més

Monitor Maig Gràcia (matins)

Monitors/es Maig Gràcia (matins)

monis gracia maig


Lloc: C/ Encarnació 165. Barcelona, al costat de la parada de metro Alfons X.

Horari: de 9 a 13 hores. El dia 28 hi ha una sortida de 9.30 a 17.30 hores.

Preu: 210€

Inscriu-te

Llegir més

Monitor Maig (matins)

Monitors/es Maig (matins)

monitors maig matins


Lloc: Educa. Buenos Aires 12-14 L'Hospitalet de Llobregat

Preu: 210€

Inscriu-te

Llegir més

Monitor Maig (tardes)

Monitors/es Maig (tardes)

 

anadromes

 

Lloc: Educa. Buenos Aires 12-14 L'Hospitalet de Llobregat

 

Preu: 260€

 

Aquest curs té 125 hores presencials, no té campus online.

 

En cas de trobar-te en situació d'atur, la teva inscripció pot ser subvencionada per l'associació Anadromes. Si vols optar a aquesta subvenció has de fer la inscripció a: Jesuïtes Bellvitge - Centre d'Estudis Joan XXIII Tlf. 93335 15 43 Av. Mare de Déu de Bellvitge 100-110 Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Curs en col·laboració amb:

 

logo anadromes migtp             logo bellvitge fje       unnamed

 

Inscriu-te

Llegir més

Monitor/a Intensiu Juliol 1Q

Monitors/es intensiu juliol 1Q

monitors juliol 1Q

Lloc: Educa. Buenos Aires 12-14 L'Hospitalet de Llobregat

Preu: 210€

Inscriu-te

Llegir més

Monitor/a Intensiu Juliol 2Q

Monitors/es intensiu juliol 2Q

monitors juliol 2Q

 

Lloc: Educa. Buenos Aires 12-14 L'Hospitalet de Llobregat

Preu: 210€

Inscriu-te

Llegir més

Monitor/a Intensiu Juliol 1Q (Sant Andreu de la Barca)

Monitors/es intensiu juliol 1Q (Sant Andreu de la Barca)

monitors juliol 1Q

 

Lloc: Escola Vall de Palau. C/ Urgell 9.  08740 Sant Andreu de la Barca

 

Preu: 210€

Inscriu-te

Llegir més

Monitor/a Intensiu Juliol 2Q (Sant Andreu de la Barca)

Monitors/es intensiu juliol 2Q

monitors juliol 2Q

 

Lloc: Escola Vall de Palau. C/ Urgell 9. 08740 Sant Andreu de la Barca

Preu: 210€

Inscriu-te

Llegir més

Cursos directors/es de lleure

Directors convalidat Maig (matins)

Directors/es convalidat Maig (matins)

directors convalidat maig matins

 Lloc: Educa. Buenos Aires 12-14 L'Hospitalet de Llobregat

Preu: 300€

Inscriu-te

Llegir més

Directors convalidat intensiu Juliol (Mataró)

Directors/es convalidat intensiu Juliol (Mataró)

directors convalidat juliol

 Lloc: Associació SUMA'T al LLeure. Ronda Prim 67-69, baixos 3. MATARÓ 08302.

Preu: 300€

Inscriu-te

Llegir més

Directors convalidat intensiu Juliol

Directors/es convalidat intensiu Juliol

directors convalidat juliol

 Lloc: Educa. Buenos Aires 12-14 L'Hospitalet de Llobregat

Preu: 300€

Inscriu-te

Llegir més

Directors/es Intensiu Juliol

Directors/es Intensiu Juliol

directors complert juliol

No tens el curs de monitors i vols fer directors? aquest és el teu curs !!!

 Lloc: Educa. Buenos Aires 12-14 L'Hospitalet de Llobregat

Preu: 415€

Inscriu-te

Llegir més

Tallers (presencials)

Llengua de signes

LLENGUA DE SIGNES CATALANA (LSC).

EDUCA, escola de professions educatives i l'Associació SUMA'T al LLeure, organitzen un curs de Llengua de Signes Catalana a Mataró amb la finalitat d'introduir a la comunitat sorda i a la Llengua de Signes Catalana (LSC) a tota aquella persona que estigui interessada. El curs està adreçats a majors de 18 anys.

Formadora: Nora Ayguasenosa (Tècnic Superior en Interpretació de Llengua de Signes)

Durada: 20 hores

Dates i horari: els dies 21, 22, 23 i 24 de març de 2016 de 9 a 14 hores.

Lloc de realització: Associació SUMA'T al LLeure. Ronda Prim 67-69, baixos 3. MATARÓ 08302.

Preu: 90 €

ATENCIÓ: aquest curs, degut a la seva part pràctica, admet un màxim 18 places. INSCRIU-TE

Llegir més

Prevenció violència de gènere

PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

EDUCA, escola de professions educatives i l'Associació SUMA'T al LLeure, organitzen un taller en format càpsula formativa de 3 hores per parar especial atenció a la violència de gènere en el àmbit educatiu.

Adreçat a: especialment a educadors/es de l'educació no formal, però també obert a qualsevol que tingui ganes d'aprendre i conèixer aspectes de prevenció.

Proposem dues edicions, una a Mataró i una altra a L'Hospitalet de Llobregat:

- Edició a Mataró (Associació SUMA'T al Lleure. Ronda Prim 67-69, baixos 3. MATARÓ 08302.): Dissabte 28 de maig de 9.30 a 12.30 hores. INSCRIU-TE

- Edició a L'Hospitalet de Llobregat (Escola EDUCA, c/ Buenos Aires 12. L'Hospitalet de Ll. 08902): Dimecres 25 de maig de 17.30 a 20.30 hores. INSCRIU-TE

Preu: 15€

Llegir més

Nens/es autistes (TEA)

NENS/ES AUTISTES (TEA)

EDUCA, escola de professions educatives i l'Associació SUMA'T al LLeure, organitzen un taller en format càpsula formativa de 3 hores per sensibilitzar i conèixer el treball educatiu amb infants amb TEA.

Adreçat a: especialment a educadors/es de l'educació no formal, però també obert a qualsevol que tingui ganes d'aprendre i conèixer el Trastorn per Espectre Autista.

Proposem dues edicions, una a Mataró i una altra a L'Hospitalet de Llobregat:

- Edició a Mataró (Associació SUMA'T al Lleure. Ronda Prim 67-69, baixos 3. MATARÓ 08302.): Dissabte 4 de juny de 9.30 a 12.30 hores. INSCRIU-TE

- Edició a L'Hospitalet de Llobregat (Escola EDUCA, c/ Buenos Aires 12. L'Hospitalet de Ll. 08902): Dimecres 1 de juny de 17.30 a 20.30 hores. INSCRIU-TE

Preu: 15€

Llegir més

Monogràfics (presencials)

Com tractar el tema de la mort

Com tractar el tema de la mort amb infants i joves.

-       Donar recursos per l’abordatge dels processos de dol en l’infant i l’adolescent.

-       Conèixer les etapes del dol.

-       Identificar l’estadi evolutiu de l’infant per tal d’adequar els continguts necessaris per l’acceptació del dol.

Formador: Alfons Salmerón. Psicòleg i Psicoterapeuta.

Durada: 10 hores

Dates i horari: dilluns i dimecres (8, 10, 15 i 17 de febrer) de 17.30 a 20.00 hores.

Preu: 48 €

ATENCIÓ: si et matricules a 2 dels nostres monogràfics presencials tindràs un 10% de descompte del total dels 2 cursos, i si et matricules als 3, un 15%. Inscriu-te

Llegir més

Xarxes socials i adolescents

xarxes socials i adolescents

-       Reflexionar sobre el paper de les xarxes socials a la nostra societat

-       Explorar recursos i possibilitats per fer de les xarxes socials un instrument educatiu i de comunicació entre l’alumne, l’escola i la família

-       Dimensionar el paper de les xarxes socials a l’escola: delimitant i normativitzant el seu ús

-       Garantir el bon ús de les xarxes socials

 -    Prevenir el ciberassetjament

Formador: Alfons Salmerón. Psicòleg i Psicoterapeuta.

Durada: 10 hores

Dates i horari: dilluns i dimecres (22, 24, 29 de febrer i 2 de març) de 17.30 a 20.00 hores.

Preu: 48 €

ATENCIÓ: si et matricules a 2 dels nostres monogràfics presencials tindràs un 10% de descompte del total dels 2 cursos, i si et matricules als 3, un 15%. Inscriu-te

Llegir més

Autoritat sense autoritarisme

AUTORITAT SENSE AUTORITARISME

Els professors, educadors, pares i mares ens trobem massa sovint ens situacions d’indisciplina. Les quals es van considerant cada cop com un problema més greu. Com podem treballar els límits sense danyar als joves, i al mateix temps mantenint la convivència i el benestar comú en el centre escolar. Com aconseguir un comportament desitjat dels infants i joves, sense recorre als “premis-càstigs”. Una de les alternatives que volem que proposem és la que parteix del Model Psicodinàmic (Dreikurs, 1948) basades amb el respecta cap a l’altre i les conseqüències lògiques i naturals.

Formador: Roger Llopart (Educador social i pedagog, màster en intervencions socials i educatives. Actualment està realitzant el doctorat a la UB.)

Durada: 10 hores

Dates i horari: dimarts i dijous (8, 10, 15 i 17 de març) de 17.30 a 20.00 hores.

Preu: 48 €

ATENCIÓ: si et matricules a 2 dels nostres monogràfics presencials tindràs un 10% de descompte del total dels 2 cursos, i si et matricules als 3, un 15%. Inscriu-te

Llegir més

Cursos online

Primeros auxilios

Primeros auxilios

Mitjançant aquest curs podràs ampliar els teus coneixements en primers auxilis i adquirir competències per actuar correctament davant d'un accident.

Durada: 20 hores.

Preu: 55 €

Idioma:Castellà

Propera edició:  del 18 d'abril al 22 de maig del 2016. INSCRIU-TE

Llegir més

Manipulador d'aliments i al·lèrgens

MANIPULADOR/A BÀSIC D'ALIMENTS I AL·LÈRGENS

Curs de manipulador i manipuladora d’aliments per a personal d’atenció al públic en menjadors col·lectius i, més específicament, menjadors col·lectius per a menors, on s’inclouen els menjadors escolars i els dels casals d’estiu. És condició indispensable per treballar en aquests espais el disposar de la titulació pertinent que ens demana el Departament de Sanitat, aspecte que haurem de tenir en el cas que tinguem alguna inspecció. Aquest curs es porta a terme en base al RD 109/2010, de 5 de febrer i icnorpora la normativa UE 1169/2011 sobre els al·lèrgens.

 

Durada: 7 hores.

Preu: 45 € .

Propera edició: al ser un curs online de curta durada, un cop rebis les claus d'accés, tindràs 15 dies per la realització del curs. INSCRIU-TE

Llegir més

Vetlladors escolars maig

Competències bàsiques del Vetllador/a escolar (DARRERA EDICIÓ DEL CURS ESCOLAR 2015-2016)

L’entorn escolar és un àmbit en constant moviment que possibilita l’aparició de nous perfils professionals, que requereixen d’una formació específica de qualitat. Un d’aquest nous perfils, és el de vetllador/a escolar, que en la majoria de casos no disposa de formació concreta en aspectes relacionats amb les Necessitats Educatives Especials (NEE). Des de l’escola EDUCA, plantegem aquesta oferta formativa com una forma d’aportar nocions bàsiques en les principals competències d’aquest nou perfil professional.

Durada: 40 hores.

Preu: 85€ .

Propera edició: del 16 de maig al 22 de juny del 2016

INSCRIU-TE

Llegir més

Cursos reconeguts per ensenyament

Gestió del conflicte a l'àmbit educatiu

GESTIÓ DEL CONFLICTE A L'ÀMBIT EDUCATIU

 

Aquest curs permetrà als docents i educadors obtenir coneixements teòrics per a realitzar una intervenció de gestió de conflictes a l'entorn escolar o a qualsevol àmbit educatiu.

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 € .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

Xarxes socials en l'àmbit educatiu

COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT. XARXES SOCIALS EN L'ÀMBIT EDUCATIU

 

A la era digital en que ens movem, les tecnologies estan modifican els nostres hàbits i la nostra vida en general. La tecnologia ens pot ajudar en la nostra tasca educativa, tant per l'atractiu que té pels usuaris, com l'ajut en sintetizar processos, automatitzar tasques i fer més fluida la comunicació. 

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 € .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

L'alumnat amb tda(h) a l'escola

L'ALUMNAT AMB TDA(H) A L'ESCOLA

 

Actualment, ens trobem amb una gran varietat d'infants dins de l'aula. Dins de les dificultats i els comportaments que poden tenir-hi, el TDA(H) es caracteritza o per passar desapercebut o per confondre'l amb els problemes de conducta. Amb aquest curs intentarem diferenciar aquests factors i adquirir recursos per intervenir amb infants amb TDA(H).

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 € .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

Coaching educatiu

COACHING EDUCATIU

 

No sabrem el que podem arribar a ser, fins que no sapiguem el que som capaços de fer. Se suposa que l'educació és un dels espais que ha de desenvolupar les nostres habilitats, i capacitat perquè ens obrim pas a la vida. Trobar i desenvolupar les nostres capacitats, és part fonamental per diferenciar-nos i per ser nosaltres mateixos.

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 € .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

Iniciació al moodle

INICIACIÓ AL MOODLE. CoM CREAR UN CURS

 

Actualment la presència de les TIC a l'escola i a l'entorn educatiu ja és tota una realitat. Moodle és una EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge), basat en el constructivisme social. És poder, un dels EVA més utilitzat pel món educatiu, tant a nivell universitari com als instituts. Una de les principals dificultats que ens trobem és la desconeixença de les possibilitats que ens ofereix aquesta eina, per tant aquest curs anirà enfocat a poder descobrir de forma pràctica com crear un curs en una plataforma moodle.

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu:  60€ .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

Educació emocional

INTEGRANT L'EDUCACIÓ EMOCIONAL AL CURRÍCULUM

 

Els docents i educadors podran a través d'aquest curs aprofundir en els conceptes d'intel·ligència emocional i comprendre la importància de les emocions en els infants i joves.

 

Durada: 40 hores.

Preu:  60€ .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

Eduquem en valors a través dels contes

EDUQUEM EN VALORS A TRAVÉS DELS CONTES

El curs permetrà als docents i educadors treballar mitjançant els contes alguns dels valors que es poden treballar a l'aula amb els alumnes o a diversos espais educatius.

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu:  60€ .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

Eines 2.0 a l'aula

xarxes socials i eines 2.0 a l'aula

 

Aquest curs permetrà als docents conèixer algunes de les xarxes socials i eines 2.0 que es poden utilitzar a l'aula.

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 € .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

El Bullying a l'àmbit educatiu

EL BULLYING A L'ÀMBIT EDUCATIU

 

Aquest curs permetrà als docents i educadors obtenir coneixements teòrics per a conèixer diferents aspectes relacionats amb el bullyng a l'àmbit escolar o a entorns educatius.

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 € .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més

Intel·ligències múltiples

LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 

Els docents podran a través d'aquest curs aprofundir en els conceptes d'intel·ligència múltiples i la seva relació amb les competències bàsiques.

 

Durada: 40 hores.

Preu:  60€ .

Properes edicions 2016: del Ed. 1 (15/03-12/04)   Ed. 2 (04/04-01/05)   Ed. 3 (25/04-22/05)   Ed. 4 (16/05-12/06)   Ed. 5 (06/06-03/07)   Ed. 6 (22/06-20/07)   Ed. 7 (04/07-31/07) INSCRIU-TE

Modalitat TELEFORMACIÓ (aquesta edició es fa en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

Llegir més