AVÍS LEGAL

Titular de la web i dades de contacte

www.escolaeduca.org i www.campuseduca.org, són dominis d’Internet titularitat de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS en endavant EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS
C/ BUENOS AIRES 12-14, 08902-L'Hospitalet de Llobregat

EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS, està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 26966

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Condicions d’ús de www.escolaeduca.org i www.campuseduca.org

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS i demés usuaris d’Internet. Pel mer ús d’aquesta pàgina web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a la web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d’aquesta pàgina web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquesta pàgina web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera a EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

Donada la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d’hipervincle (enllaç), és possible que aquesta web inclogui enllaços a altres pàgines web. EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres facilitats en aquesta web.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta pàgina web: text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es trobi protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial, sense perjudici d’altres possibles proteccions. Tret que no s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en concret, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i demés dades identificatives dels drets de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o mecanismes d’informació que poguessin ser inclosos en els continguts. Tanmateix, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venta directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la citada informació.

www.escolaeduca.org i www.campuseduca.org són dominis registrats per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS, no poden ser utilitzats, tret amb autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS de manera que pugui provocar confusió entre els nostres clients o descrèdit de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS

Aportacions dels usuaris

Tret d’acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l’autorització per a incorporar tals continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o d’altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació de la web per part dels seus propietaris.

Política per enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destí a la pàgina web de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS haurà d’atenir-se a les següents condicions:

- Ha de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament.

- Només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la pàgina web.

- L’enllaç ha de ser total i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat d’autorització expressa i per escrit de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS incloure’l com part de la seva web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present lloc.

- No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que en ella s’ofereixen.

- L’enllaç (tret d’aquells signes que formen part del mateix enllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS
Sota cap circumstància, EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitza l’enllaç, ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

Navegació, accessibilitat i seguretat

Consells de seguretat en l’ús d’Internet

Amb l’objectiu d’incrementar la seva seguretat en l’ús d’Internet, li oferim les següents recomanacions:

Realitzi, de manera periòdica, còpia de seguretat en suport extern (diskette, CD, pen drive, etc) dels documents importants del seu ordinador.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I RGPD

Atenen al normativa del RGPD, i el seu dret a la informació, li facilitem la següent informació que serà del seu interès:

Responsable

El responsable del tractament de dades és EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals SCCL, ubicada al c/ Buenos Aires 12-14 (local cantonada), 08902 de L'Hospitalet de Llobregat. info@escolaeduca.org

Finalitat

Com ja s'ha informat, la finalitat de les dades recollides (formularis d'inscripció a cursos), és el poder gestionar la formació a la qual vostè s'ha matriculat. I per a posteriorment contactar amb vostè per a enviar-li informació sobre futurs cursos que li puguin interessar.

La conservació de les seves dades serà per temps indefinit, a excepció que vostè expressi el seu dret a supressió (com s'explica més endavant).

Legitimació

Li informem que el recull de les seves dades venen legitimitats en dos blocs:

Dades cursos monitors i directors de lleure: Tal com recull el document de "Gestió de la formació reglada", és la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, qui marca les dades mínimes a recollir de cada alumne que vol matricular-se als seus cursos.

Dades altres cursos: com a interès legítim d'EDUCA per tal de poder gestionar la formació dels cursos als que et matricules.

ATENCIÓ: es recorde que les dades del formulari de contacte no seran emmagatzemades ni tractades, només s'utilitzarà per donar resposta a la seva consulta.

Destinataris

Es recorda que les vostres dades no seran enviades a tercers a excepció de la Direcció General de Joventut, en el cas dels cursos de monitors i directors de lleure, i al Departament d'Ensenyament, en el cas dels cursos reconeguts com a formació continuada del professorat.

Dades sol·licitades

Per accedir a alguns dels espais de la web serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquests tractaments o fitxers seran inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS.

El responsable del fitxer (EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS) es compromet a complir l’obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer.

Drets sobre les vostres dades

El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades en la base de dades de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS en la direcció C/ BUENOS AIRES 12-14, 08902-L'Hospitalet de Llobregat o en el e-mail   adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades

Quan es sol·liciti emplenar un formulari en el que es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i direcció del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.
Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el supòsit de que no desitgin rebre la mencionada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a  en qualsevol moment.

Veracitat de les dades

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actuals. En el supòsit que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té el consentiment exprés d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per a realitzar el tractament descrit.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona degut al fet d’emplenar el formulari con dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Mesures de seguretat

EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS i els seus cessionaris han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; no obstant, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. Per aquesta raó aconsellem consultar l’apartat Recomanacions d’ús d’Internet.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta web utilitza “cookies” quan un usuari navega per la web. Els “cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. Els “cookies” d’aquesta web no són invasius ni nocius, i no contenen dades de caràcter personal. En tot cas, es pot desactivar la utilització de “cookies” seguint les instruccions del seu navegador.

En compliment amb allò estipulat a l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, aquesta pàgina web l'informa sobre la política de cookies.

Tipologia de cookies

Google Analytics

La nostra pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de la web cedit per Google, Inc. Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i donant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan els abans anomenats, tercers, processin la informació, per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de la que disposi Google.

Pot vostè refusar el tractament de les dades o la informació refusant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d'aquest website. Al utilitzar aquest website, Vosté consenteix el tractament de la informació sobre Vosté per part de Google en la forma i per als fins anteriorment indicats.

Com desactivar o eliminar les cookies?

Es pot permetre bloquejar o eliminar les cookies instal.lades del seu ordinador mitjançant la configuració de les opcions del navegador que té instal.lat. A continuació es mostren els passos a segur per desactivar o eliminar les cookies en els principals navegadors:

Per tal de configurar els permisos relacionats amb les cookies instal.lades al navegador Google Chome caldrà:

1)      Clicar el menú situat a la barra “eines”

2)      Sel.leccionar “Configuració”

3)      Clicar “Mostrar opcions avançades”

4)      A la secció “Privacitat”, clicar al botó “Configuració del contingut”.

5)      A la secció de “cookes” es poden configura les següents opcions.Per més informació sobre les cookies instal.lades a Google Chrome, podeu clicar al següent enllaç

Per tal de configurar els permisos relacionats amb les cookies instal.lades al navegador Mozilla Firefox caldrà:

1)      Clicar el menú situat a la barra “eines”

2)      Sel.leccionar “Opcions”

3)      Seleccionar el panell “Privacitat”

4)      A continuació, es podrà elegir una “utilitzar configuració personalitzada per l’historial”.

Per més informació sobre les cookies instal.lades a Mozilla Firefox, podeu clicar al següent enllaç

Per tal de configurar els permisos relacionats amb les cookies instal.lades al navegador Microsoft Internet Explorer caldrà:

1)      Clicar el menú situat a la barra “eines”

2)      Sel.leccionar “Seguretat” i utilitzar l’opció “eliminar l’historial d’exploració” per eliminar les cookies. Activar la casella “cookies” i a continuació clicar sobre “eliminar”.

3)      Seleccionar la pestanya “Seguretat” i accedir a “configuración”. Moure el control deslliçant totalment cap a dalt per bloquejar totes les cookies o totalmente cap abaix per perpetre totes les cookies. Després d’això, clicar “aceptar”.

Per més informació sobre les cookies instal.lades a Microsoft Internet Explorer, podeu clicar al següent enllaç.

ATENCIÓ: En cas de bloquejar les cookies del seu navegador és possible que determinats serveis o funcionalitats de la pàgina web no es trobin disponibles.

POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció d’EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals, està totalment convençuda de la necessitat de mantenir en vigor el Sistema de Gestió de la Qualitat, integrat en la totalitat de l’àmbit de l’organització.

El Sistema de gestió integrat, tindrà com a objectius primordials aconseguir que els nostres serveix assoleixin els majors nivells qualitatius possibles, tant per a la satisfacció dels nostres clients i usuaris, com per a tots els integrants de l’escola EDUCA.

S’assumeix el compromís de complir amb els requisits del servei prestat, els requisits legals i reglamentaris, així com aquells que l’organització estimi oportuns.

En el seu ideari, l’escola EDUCA manifesta la voluntat de donar servei a la societat, tot col·laborant, (amb la nostra formació), en què els educadors/es d’avui contribueixin amb la seva feina a crear una societat de futur en la qual els seus ciutadans i ciutadanes frueixin d’uns valors personals que alhora reverteixin en la millora social.

La confiança de tots els implicats en què els nostre serveis tinguin la màxima qualitat, serà la garantia de futur més apreciada de la nostra organització.

Per aconseguir aquestes fites, estem disposats a propugnar accions en profunditat per a millorar constantment, no tan sols el nostre nivell  sinó també el dels nostres col·laboradors i proveïdors.

Per tal d’aconseguir aquest compromís, la Direcció de l’escola EDUCA, compta amb la participació i el suport de tot el personal de l’organització.

EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals, manifesta expressament el seu compromís amb la millora continua de la política de qualitat de l’organització.