250,00330,00

Curs de directors/es octubre (ONLINE)

Del 5 d’octubre al 10 de desembre de 2021.

Adreçat a: persones que vulguin aprofundir la seva tasca en l'educació en el lleure i/o monitors/es que vulguin avançar en el seu desenvolupament professional.

Criteris d'accés: per accedir al curs de Directors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil cal tenir 18 anys complerts.

Curs complert o curs convalidat: mira a la descripció de sota si pots complir amb alguna de les condicions de convalidació. Si és així, tria la opció Convalidat del desplegable. Si no, tria la opció Sencer.

Preu:

Directors/es (tot sencer) ONLINE : 330€ (el preu inclou, les hores lectives, la tutorització de les hores de teleformació,  el seguiment de les pràctiques, el servei de tutelatge, correcció i avaluació del projecte de pràctiques).

Directors/es convalidat ONLINE: 250€ (el preu inclou, les hores lectives, la tutorització de les hores de teleformació,  el seguiment de les pràctiques, el servei de tutelatge, correcció i avaluació del projecte de pràctiques).

COM FUNCIONA EL CURS DE DIRECTORS/ES CONVALIDAT ONLINE:

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, audios,….

El curs s’estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,…).

En el campus diposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Etapa lectiva convalidada (totalment online)

D1. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.

D4. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure.

Convalidacions: Els següents casos, i només aquests que s'especifiquen, podran convalidar-se els mòduls D2 i D3 del curs de directors/es:

-OPCIÓ A: Les persones que tenen el títol de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil (encara que sigui anterior al 2013).

-OPCIÓ B: Les persones que tinguin una de les titulacions següents:

 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació infantil o mestre d'educació infantil
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació primària o mestre d'educació primària
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació social
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en pedagogia
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en psicologia
 • Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil
 • Cicle formatiu de grau superior d’integració social
 • Cicle formatiu de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives
 • Màster de Formació del Professorat o Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)
 • Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
 • Màster en Psicopedagogia
 • Títol de Formació Professional II de Jardí d’Infància
 • Títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural

A més, aquestes persones (les que optin per a la opció B), han d'aportar, juntament amb la titulació de les esmentades, una certificació emesa per l’entitat corresponent on constin:

 • Nom i CIF de l’entitat que emet la certificació.
 • Nom i DNI de la persona que signa la certificació.
 • Nom i DNI de la persona de la qual s’acredita l’experiència.
 • El número hores d’experiència (mínim de 700 hores ).
 • Les activitats d’educació en el lleure que  ha fet la persona de la qual s’acredita l’experiència.

Per tant, aquelles persones que compleixin aquest requisits, podran realitzar el curs de directors/es convalidat.

IMPORTANT: recordeu que per fer només el curs convalidat cal presentar la documentació que acredita la convalidació abans de la matriculació.

* Els mòduls D2 i D3, en funció del número d'alumnes, es poden desenvolupar exclusius per a gent que està cursant el curs de directors/es o es pot ajuntar a un curs de monitors/es en funcionament. Si no pots convalidar-te contacte amb nosaltres i et comentem les diferents opcions.

Etapa pràctica (120 hores)

DP. Mòdul de pràctiques professionals.

L’alumne haurà de buscar el centre de pràctiques, que haurà de ser una entitat o empresa que: tingui un director/a de lleure titulat/da, un equip de monitors/es i un grup d’infants estable i un projecte educatiu. Com a directors/es haurem de coordinar les activitats o planificar, executar i avaluar el projecte.

Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà de lliurar la memòria de pràctiques.

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté el diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil que atorga la Secretaria General de Joventut de  la Generalitat de Catalunya (410 hores).

Comparteix