Des de l’Escola Educa entenem que les pràctiques formen part del procés de formació de l’alumne i per tant, atenent la varietat d’activitats que hi ha en el lleure, és l’alumne qui busca el centre o empresa que millor s’adapti a l’activitat de lleure que ell/ella vol desenvolupar.

Quins requisits ha de complir aquesta entitat o empresa?

Segons l’ORDRE  BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

Article 3

Etapa de pràctiques

3.1 Les pràctiques consisteixen en activitats d’educació en el lleure continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a o d’un director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

3.2 Les activitats de pràctiques han de reunir els requisits següents:

a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors/ores estable que treballi en equip.

b) Tenir un/a director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya o de l’òrgan corresponent de les comunitats autònomes amb competència en la matèria, i també aquelles persones que tinguin el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat d’entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu, o bé ser una instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no se li apliquin els barems de franja i de diferència d’edat