Perfil Atenció a la Diversitat

El perfil Atenció a la Diversitat, té com a missió afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

Quins requisits demana el Departament?

Per a poder cobrir aquest perfil docent, el Departament demana complir amb alguna d’aquestes capacitacions:

– Ser titular o tenir reconeguda l’especialitat docent d’EES (cos de mestres) o d’orientació educativa (cos de professors d’ensenyaments secundaris). En el cas del personal interí, tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

– Tenir el títol acadèmic universitari de Psicologia o de Pedagogia.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: atenció a la diversitat; educació especial; necessitats educatives específiques; atenció a la diversitat; educació inclusiva; audició i llenguatges; necessitats educatives especials; educació en la diversitat.

Acreditar un mínim de 80 hores de formació (màster, postgrau, o altra formació permanent) referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva publicada al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit la docència en centres públics un mínim de 12 mesos en algun dels llocs de treball següents: aula d’acollida; unitats de suport d’educació especial; centres d’educació especial; llocs de treball d’atenció a la diversitat en instituts, fins el curs 2013-2014; llocs de treball específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat; llocs de treball d’EAP, CREDA o CREDV.

És per això, que des de l’Escola Educa, t’oferim els nostres cursos reconeguts en el perfil d’atenció a la diversitat, per poder acreditar les 80 hores de formació que es demana en aquest perfil.

Inscriu-te a la nostra newsletter