Perfil Competència Digital

El perfil professional docent de competència digital, té com a missió incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge, d’acord amb el que estableix el Pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu i el projecte de direcció, i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi la competència digital d’acord amb el marc curricular.

Quins requisits demana el Departament?

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un requisit dels descrits en cadascun dels dos apartats següents:

a) Capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Grau de mestre amb les mencions següents: Tecnologies de la informació i la comunicació; Tecnologia i Comunicació; TIC a l’escola; Tecnologies digitals per a l’aprenentatge; Comunicació i expressió.

– Mestratge o Postgrau relacionat amb l’aplicació de les Tecnologies a l’aula.

– Enginyeria informàtica o en telecomunicacions.

– Alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

– Formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge, amb un mínim de 90 hores (formació permanent, màsters, postgraus) publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Acreditació ACTIC (qualsevol nivell).

b) Experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, almenys durant 2 cursos escolars. En aquest cas, la certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet, ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit la docència en un lloc de treball específic amb perfil de competència digital en un centre educatiu públic el curs 2014-2015 o en el curs 2015-2016.

És per això, que des de l’Escola Educa, t’oferim els nostres cursos reconeguts en el perfil de competència digital, per poder acreditar les 90 hores de formació que es demana en aquest perfil.

Inscriu-te a la nostra newsletter