Perfil Lectura i Biblioteca

El perfil professional docent de Lectura i Biblioteca, té com a missió consolidar l’enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre.

Quins requisits demana el Departament?

Per a poder cobrir aquest perfil docent, el Departament demana complir amb alguna d’aquestes capacitacions:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la lectura.

– Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d’innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver estat responsable d’una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d’impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

És per això, que des de l’Escola Educa, t’oferim els nostres cursos reconeguts en el perfil lectura i biblioteca, per poder acreditar les 80 hores de formació que es demana en aquest perfil.

Inscriu-te a la nostra newsletter